Telefon: +48

info@vegital.pl

Procedura reklamacji

  • 1. Definicje

1.1. Sprzedawca – .

1.2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna, prowadzące działalność gospodarczą, nabywająca Towar od Sprzedawcy;

1.3. Dalszy Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna, prowadzące działalność gospodarczą, nabywająca Towar od Kupującego;

1.4. Towar – rzeczy oznaczone co do gatunku, których importerem i sprzedawcą na terytorium Polski jest Sprzedawca;

1.5. Wada Towaru – istotne Wady Jawne, Wady Ukryte i Wady Prawne Towaru w rozumieniu niniejszej Procedury;

1.6. Wada Jawna – wada fizyczna Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, możliwa do rozpoznania w momencie wydania Towaru Kupującemu;

1.7. Wada Ukryta – wada fizyczna Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, powstała przed wydaniem Towaru Kupującemu, która ujawniła się w okresie późniejszym;

1.8. Wada Prawna – wada prawna w rozumieniu kodeksu cywilnego;

1.9. Niezgodności Ilościowe – wydanie Towaru w ilości mniejszej lub większej niż wynikająca z faktury wystawionej przez Sprzedawcę;

1.10. Procedura – niniejsza procedura reklamacji, zawierająca zasady rozpoznawania reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi.

1.11. Przewoźnik – osoba fizyczna lub prawna, będąca przedsiębiorcą, która w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązała się do odpłatnego przewiezienia Towaru Sprzedawcy

 

 

2. Zgłoszenie reklamacji

2.1. Reklamacja może dotyczyć Wady Towaru lub Niezgodności Ilościowych.

2.2. Do zgłoszenia reklamacji uprawniony jest Kupujący. Sprzedawca nie ma obowiązku odniesienia się do reklamacji zgłoszonej przez Dalszego Kupującego.

2.3. Zgłoszenie reklamacji Kupujący wysyła drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: info@vegital.pl. lub składa telefonicznie pod numerem +48 .

 

2.4 Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca sporządzi protokół reklamacyjny zawierający następne dane:

·         Imię i nazwisko i/lub nazwa firmy kupującego

·         adres odbioru reklamowanego towaru

·         dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu

·         numer zgłoszenia

·         identyfikacja dowodu zakupu

·         przedmiot reklamacji

·         powód reklamacji

·         oczekiwane działanie.

 2.5. Kupujący ma obowiązek precyzyjnie opisać na czym w jego ocenie polega Wada Towaru, tak aby rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę mogło nastąpić bez zbędnej zwłoki spowodowanej koniecznością ustalenia przyczyn reklamacji i oczekiwań Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia uzasadnienia opisu zgłaszanej Wady Towaru, w szczególności jeżeli twierdzi, że Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. Kupujący jest zobowiązany udzielić szczegółowych dodatkowych informacji dotyczących Towaru na żądanie Sprzedawcy.

 

 2.6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga badań jakościowych reklamowanego Towaru, Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Sprzedawcy kompletny Towar, który w jego ocenie posiada wady jakościowe.

2.7. Jeżeli Sprzedawca uzna, że rozpatrzenie reklamacji wymaga zbadania Towaru u Kupującego, Kupujący poniesienie koszty dojazdu przedstawiciela Sprzedawcy do miejsca badania.

 

3. Załatwienie reklamacji

3.1. Jeżeli zgłoszenie reklamacji jest kompletne i nastąpiło zgodnie z niniejszą Procedurą, w szczególności zgodnie z pkt. 2 Procedury, Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacji podejmuje decyzję co do sposobu jej załatwienia i powiadamia o niej Kupującego.

3.2. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga badań jakościowych lub zbadania Towaru u Kupującego, Sprzedawca powinien podjąć decyzję co do sposobu załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał reklamowany Towar lub dokonał zbadania Towaru u Kupującego.

3.3. Kupujący do protokołu reklamacyjnego przy zgłoszeniu wskazuje oczekiwany przez niego sposób realizacji reklamacji wybierających z poniższych:

3.3.1. usunięcie Wady Towaru,

3.3.2. wymiana Towaru na pozbawiony Wady,

3.3.3. obniżenie ceny Towaru,

3.3.4. zwrot ceny sprzedaży Towaru.

3.4. O sposobie realizacji reklamacji decyduje Sprzedawca, a Kupujący nie ma prawa sprzeciwić się decyzji Sprzedawcy. W szczególności wybór przez Kupującego jednego z żądań nie wyklucza możliwości załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu sposobu niewskazanego przez Kupującego.

3.5. Jeżeli Sprzedawca uznając reklamację zdecydował o usunięciu Wady Towaru i pomimo podjętej próby naprawy, Wada występuje nadal – Kupujący wskazuje swoje oczekiwanie co do sposobu skutecznego załatwienia reklamacji, a Sprzedawca decyduje o wymianie Towaru na pozbawiony Wady, o obniżeniu ceny Towaru albo o zwrocie ceny sprzedaży Towaru. Jeśli wymieniony Towar ma Wadę Sprzedawca może zdecydować o obniżeniu ceny Towaru albo o zwrocie ceny sprzedaży Towaru.

3.6. Jeżeli Sprzedawca uznając reklamację zdecydował o wymianie Towaru na pozbawiony Wady i wymieniony Towar również ma Wadę – Kupujący wskazuje swoje oczekiwanie co do sposobu skutecznego załatwienia reklamacji, a Sprzedawca decyduje o usunięciu Wady Towaru, obniżeniu ceny Towaru albo zwrocie ceny sprzedaży Towaru. Jeżeli pomimo podjętej próby naprawy wymienionego Towaru Wada występuje nadal, Sprzedawca może zdecydować o obniżeniu ceny albo o zwrocie ceny sprzedaży Towaru.

3.7. Jeżeli Sprzedawca na jakimkolwiek etapie rozpoznawania reklamacji decyduje o obniżeniu ceny albo o zwrocie ceny sprzedaży Towaru – postępowanie reklamacyjne uznaje się za skutecznie zakończone.

3.8. Jeżeli Sprzedawca zdecydował o zwrocie ceny sprzedaży Towaru albo o wymianie Towaru na pozbawiony Wady, Kupujący konsultuje sposób zwrotu wadliwego Towaru ze sprzedawcą. Sprzedawca nie przyjmie Towaru odesłanego bez uprzedniej konsultacji. Sprzedawca przyjmie jedynie Towar kompletny.

3.9. W przypadku Niezgodności Ilościowych Kupujący może w drodze reklamacji żądać wydania mu brakującej części Towaru lub odebrania od niego Towaru w ilości przekraczającej zamówienie. Żądanie w tym zakresie Kupujący zobowiązany jest wnieść w terminie 5 dni od dnia dostarczenia mu Towaru.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

4.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący w chwili wydania mu Towaru o Wadzie wiedział.

4.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Wady, które powstały po wydaniu Towaru Kupującemu, chyba że Wada wynikła z przyczyny tkwiącej uprzednio w Towarze.

4.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Wady Jawne ani Wady Ukryte także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia Towaru, jeżeli czynności te nie zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo czynności te zostały wykonane przez Kupującego, jeśli Kupujący postąpił niezgodnie z zaleceniami lub wskazówkami wyrażonymi w instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

4.4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zbadania Towaru po jego odbiorze w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i powiadomienia Sprzedawcy o istniejących Wadach. Niepowiadomienie Sprzedawcy o istniejącej Wadzie Towaru w terminie maksymalnie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez Kupującego lub w przypadku Wad Ukrytych – w terminie maksymalnie 14 dni od dnia wykrycia Wady Ukrytej, powoduje wygaśnięcie wszelkich uprawnień lub roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi. Powyższy termin zostaje zachowany, jeżeli przed jego upływem Kupujący wyśle do Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie.

4.5. Bez uszczerbku dla obowiązków Kupującego wynikających z punktu 4.4. powyżej, Kupujący, pod rygorem utraty roszczeń wobec Sprzedawcy wynikających z niniejszego punktu, ma obowiązek w obecności przedstawiciela Przewoźnika zbadania Towaru przed jego odbiorem. W razie ubytków lub uszkodzeń dających zauważyć się z zewnątrz Kupujący sporządza w obecności przedstawiciela Przewoźnika stosowny protokół szkód lub odnotowuje to w liście przewozowym (bez względu na jego formę). W protokole należy wskazać zauważone uszkodzenia, naruszenie integralności opakowania, nieuprawniony dostęp do Towaru, niezgodności ilościowe Towaru oraz inne zastrzeżenia.

4.6. Uprawnienia lub roszczenia z tytułu rękojmi za Wady Jawne i Ukryte wygasają po upływie 2 lat od dnia, w którym Towar został wydany Kupującemu. Uprawnienia lub roszczenia z tytułu rękojmi za Wady Prawne wygasają po upływie roku od dnia, w Kupujący dowiedział się o Wadzie Prawnej.e

© Vegital.pl – 2020